Background Image

Chinese Students & Scholars Association

In this Section

Chinese Students & Scholars Association at Clarkson University - 

Clarkson University Chinese Student QQ group number: 34839063

CSSA President
Name: Shuxian Wang
CU Email: suwang@clarkson.edu 
Cell Phone: 315-261-9797
QQ: 349006882

CSSA Vice President
Name: Yan Gao
CU Email: gaoy@clarkson.edu 
Cell Phone: 315-244-8027
QQ: 644757272

CSSA Treasury
Name: Xiao Liang
CU Email: xialian@clarkson.edu 
Cell Phone: 315-833-0993
QQ: 148448512

Knight